ด่วน!!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา รุ่นที่ ๑

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. พระสุธีธรรมานุวัตร, ผศ.ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาส ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า นายอดุล ขันทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ประจำสำนักประธานศาลฏีกา และ ดร.นพ.บรรพต ต้นธีรวงค์ นักจิตวิทยา เพื่อสอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา รุ่นที่ ๑ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ นั้น บัดนี้ จึงประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ให้พระภิกษุ/บุคคลที่มีรายชื่อตามแนบ “ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๓๖ รูป/คน” และขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๕๖